Kwelderrug:

Het dorp Wierum is ontstaan op een kwelderrug of kustwal. De eerste  bewoning van dergelijke kwelderruggen dateert van ca 500 v Chr. De bodem van een  oeverwal bestaat uit zand, is zeer voedselrijk en goed ontwaterd. Derhalve vormt  zij de basis voor wonen en akkerbouw. Op de brede kwelders achter de ruggen  kwamen van natuur zilte weiden voor. Zij werden gebruikt als schapenweide en hooiland. Achter deze  kwelders lagen de laagste delen, grote vlakke kommen met zware klei, slecht  ontwaterd, zeer moerassig en daardoor alleen maar in gebruik als vis- en  jachtgebied.Wierum_lucht

Terpen:

Door versnelde rijzing van de zeespiegel die omstreeks 250 v Chr. begon,  waren de bewoners genoodzaakt om terpen op te werpen om veilig en droog te  kunnen wonen.

Verkaveling:

De oorspronkelijke verkavelingsvorm rond de terpen is een onregelmatige  blokverkaveling. De scheiding tussen de percelen maakte men door de aanleg van  scheidingsloten. De terpbewoners bedreven landbouw, veeteelt en visserij. De  ophoging van de terpen duurde tot ongeveer het jaar 1200 toen de dijkaanleg dit  overbodig maakte. Na de aanleg van de dijken vond verspreiding van bewoning  plaats. Vele boerderijen werden van de terpen naar het land verplaatst.
 
Overstromingen :

Door verschillende overstromingen en het feit dat de dijken bij Wierum,  Nes en Peazens slecht werden onderhouden is een groot deel van Wierum  weggespoeld, zodat de kerk die aanvankelijk in het midden van het dorp stond nu  aan de zeedijk staat. Bij werkzaamheden aan de dijk zijn later nog beenderen  gevonden. Dit duidt er op dat het kerkhof vroeger groter was. De tufstenen toren  van de kerk dateert uit de 12e eeuw. Het erbij behorende kerkgebouw  is in 1912 verloren gegaan.
De Allerheiligenvloed van 1570 heeft die naam gekregen, omdat hij  op 1 november kwam. Die dag wordt Allerheiligen genoemd. Deze dag is in de  roomse kerk gewijd aan alle heiligen. In Friesland verdronken op 1 november 1570  meer dan 2000 mensen.

overstroming_157002
                                                                                                                Allerheiligenvloed 1570 n Chr.

Kerstvloed_171702
                                                                                                                Kerstvloed 1717 n. Chr
 
De overstroming van 1825 is de laatste, die Friesland heeft geteisterd. De  Zuiderzeedijken braken op een groot aantal plaatsen en een groot deel van de  provincie kwam onder water te staan. De Pingjumer Halsband en de Slachtedijk  verhinderden, dat de kleihoek van Westergo ook onder water kwam te staan.

Overstroming_182502
                                                                                                                 Overstroming 1825 n. Chr

In de 19 eeuw  werd de terp aarde afgegraven. Het uiterlijk van de terpdorpen is daardoor sterk veranderd. De kerken en boerderijen zijn op heuveltjes blijven staan. In Wierum is nog duidelijk te zien dat de kerk op een heuvel staat. (Een aardig, vermeldenswaarding gegeven is nog dat volgens een legende Wilfried, bisschop van York geland of gestrand is bij Wierum in 678 n. Chr. toen hij op weg was naar Rome. Een andere bisschop Liudger ( 742-809 ) zou in Wierum geboren zijn .) Uit dat oogpunt maakt Wierum aanspraak op een zeer hoge ouderdom. De huidige naam Liudgerstraat herinnert hieraan.
Bisschop van York
                                                                                                                     Bisschop van York

De Wadden

  10% korting ---------> Bij 6 nachten of meer <-------- 10% Korting