DÍr 't de dyk it l‚n omklammet, lyk in memme earm hjar bern. (Daar waar de dijk het land omarmt, gelijkt een moeder-arm haar kind)

Interressante websites

rondraam kl2
Gaos 2013-01
Photo56
Waplopen
Waddenzee1
LCS
 • Wierum

  wierum0Het dorp Wierum is ontstaan op een kwelderrug of kustwal. De eerste  bewoning van dergelijke kwelderruggen dateert van ca 500 v Chr. De bodem van een  oeverwal bestaat uit zand, is zeer voedselrijk en goed ontwaterd. Derhalve vormt  zij de basis voor wonen en akkerbouw. Op de brede kwelders achter de ruggen  kwamen van natuur zilte weiden voor. Zij werden gebruikt als schapenweide en hooiland. Achter deze  kwelders lagen de laagste delen, grotdb_Steegje11e vlakke kommen met zware klei, slecht  ontwaterd, zeer moerassig en daardoor alleen maar in gebruik als vis- en  jachtgebied.


  Door verschillende overstromingen en het feit dat de dijken bij Wierum,  Nes en Peazens slecht werden onderhouden is een groot deel van Wierum  weggespoeld, zodat de kerk die aanvankelijk in het midden van het dorp stond nu  aan de zeedijk staat. Bij werkzaamheden aan de dijk zijn later nog beenderen  gevonden. Dit duidt er op dat het kerkhof vroeger groter was. De tufstenen toren  van de kerk dateert uit de 12e eeuw. Het erbij behorende kerkgebouw  is in 1912 verloren gegaan.


  De Allerheiligenvloed van 1570 heeft die naam gekregen, omdat hij  op 1 november kwam. Die dag wordt Allerheiligen genoemd. Deze dag is in de roomse kerk gewijd aan alle heiligen. In Friesland verdronken op 1 november 1570  meer dan 2000 mensen

   

 • Dokkum

  Dokkum geniet internationale bekendheid omdat in 754 Bonifatius in de omgeving van Dokkum werd gedood.
  Dokkumvroeger
  Over de oorsprong van de naam Dokkum zijn verschillende verklaringen in omloop. Sommigen denken aan een combinatie en samentrekking van de Friese mansnaam 'Docko' die hier een erf of 'heim/hiem' zou hebben bezeten. Anderen associŽren Dokkum met 'Tockingen', dat is een 'nederzetting aan een tocht of stroom'. Schrijfwijzen voor de plaatsnaam waren onder meer 'Dockinga' en 'Dockynchirica'. Olivier van Keulen predikte in 1214 in Dokkum de kruistocht, waar dan ook Dokkumers aan hebben meegedaan. Deze geschiedenis wordt door middel van een halve maan op het wapen van Dokkum in herinnering gebracht.


  In vroegere jaren lag de stad in open verbinding met de zee, het Dokkumergrootdiep. In 1597 vestigde de Friese Admiraliteit zich in Dokkum. Vanuit hier werden allerlei zaken voor de beveiliging van de handelsvaart en oorlogvoering met Spanje op zee geregeld. Dokkum was van groot strategisch belang, wat ook blijkt Zeldenrust_Molen_Dokkum_08uit de aanleg van de stadswallen in de jaren 1581-1582.


  In de negentiende eeuw ontstond een toenemend ruimtegebrek in Dokkum. Dit was te wijten aan de vestingwallen die groei naar buiten belemmerden, binnen het schootsveld van de kanonnen op de bastions mocht namelijk niet gebouwd worden. Alle nieuwbouw werd in de binnenstad opgepropt, wat leidde tot het verlies van vele oude historische gebouwen. Gelukkig werd de binnenstad van Dokkum - als een van de eerste plaatsen in Nederland - in 1974 uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht en is daarmee een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland.

 • Waddenzee

  db_PC-Wad41Het Waddenzeegebied heeft een grote ecologische waarde en staat met uitzondering van het Deense deel sinds 26 juni 2009 op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Op 23 juni 2014 is ook het Deense deel op de Werelderfgoedlijst geplaatst
  Typerend zijn de tijdens eb droogvallende zandplaten, gescheiden door meer of minder diepe geulen. Langs de kust vinden we meestal een modderige strook slik. Met iedere vloed wordt het zoute water van de Noordzee door de zeegaten tussen de Waddeneilanden de wadden opgestuwd.


  Op de Waddenzee is eeuwenlang veel gevist. Om niet weg te zakken in de zachte wadbodems maakten de vissers veel gebruik van sliksleeŽn. Tot in het begin van de 20e eeuw werd er ook op oesters gevist, met name vanuit Oosterend en Oudeschild. Vermoedelijk door overbevissing is de oester in de Waddenzee sindsdien geheel verdwenen. Wel werden er nadien op de Waddenzee steeds meer mossels gekweekt.

  De Waddenzee vormt een belangrijk leefgebied voor vele vogelsoorten. Meeuwen, sterns, steltlopers, lepelaars, eenden en ganzen vinden er hun voedsel als ze doortrekken, overwinteren of broeden op de Waddeneilanden. Droogvallende wadplaten herbergen een img_0139rijk bodemleven, dat voor deze vogels een belangrijke voedselbron is.[
  In de Waddenzee komen twee soorten zeehonden voor, de gewone zeehond en de grijze zeehond. In het verleden werd er op deze zoogdieren gejaagd, maar tegenwoordig zijn ze bij wet beschermd.

 • Tip 2017

  Wanneer?
  Van donderdag 7 tot en met zondag 10 september 2017

  Wat?
  Bij het beroemde keerpunt van de Elfstedentocht vindt op vrijdagavond 8  september de opening van de Admiraliteitsdagen 2017 plaats met de Night  of the Praams. De historische binnenstad is het decor van dit unieke  concert met topartiesten die optreden op een drijvend podium tussen  tientallen authentieke schepen. Ook op zaterdagavond 9 september barst  op deze bijzondere plek het feest los met wederom artiesten van formaat

  Waarom?
  Dokkum werd in 1596 de eerste vestingplaats van de Friese admiraliteit.  Dit wordt gevierd met een jaarlijks terugkerend evenement dat inmiddels  is uitgegroeid tot een van de grootste van Frysland. De admiraliteit  zorgde in oorlogstijd voor de beveiliging van de scheepsvaart en de  bescherming van kust van Friesland en Groningen. De Admiraliteitsdagen  worden elk jaar gehouden in het eerste weekend van september. In 2017 is de zevende editie.

  admin dagen 03
  admin dagen 01

  Zaterdag   9September 20167

  10:00 Kunstmarkt Breedstraten/Boterstraat/Koornmarkt

 • Tip 2018
  LCS

  Elk jaar wordt door het Europees Parlement een culturele hoofdstad van Europa gekozen.

  Het doel hiervan is de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen tot hun recht te laten komen en ertoe bij te dragen dat de burgers van de Europese Unie elkaar beter leren kennen.

  Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa 2018

  Hier een klein overzicht van activiteiten die in 2018 zullen gaan plaatsvinden:

  Energy Now!
  King of the Meadows
  Embassy of Water
  Spring Fever
  Silence of the Bees
  Sense of Place
  To the End of the World
  Romantic Painters of the North
  The Sea! The Sea!
  Feel the Night
  Farm of the World
  Dada in Dr88888888

  Potatoes go Wild
  Eleven Fountains
  Under the Tower
  Sailing on the Grass
  Giant Steps
  No Carpet Filmfestival
  Do It Together
  Welcome to the Village
  Club of Leeuwarden
  Dancing in the Streets
  Living Landcapes
  Behind the Front Door

  Kijk op www.2018.nl voor actuele informatie.

  Blokhuispoort

Home

  10% korting ---------> Bij 6 nachten of meer <-------- 10% Korting

It Litse Huyske

Wij hebben een romantisch Vissershuisje te huur "Ut Lytse HŻyske" aan de waddenzee wat nu een Werelderfgoed van Unesco is . Het is in het Lauwerland in Friesland, waar aan de zeedijk het dorpje Wierum ligt. Midden in het dorp ligt ons romantisch, authentiek visserhuisje. Het huisje is omstreeks 1700 gebouwd en in 1996 geheel gerenoveerd. Friesland, een mooie provincie met een eigen taal en veel ruimte met wateren, vlakten en bossen. Aan cultuur komt u niets tekort. Hier zorgen o.a. de 65 musea en de vele kerken, molens en terpen voor. Tussen Lauwersmeer en Holwerd en Dokkum ligt het kleine gezellige dorp Wierum in de omarming van de zeedijk. Wierum is ook een startpunt voor het wadlopen naar Engelmansplaat.

de
eng